Imprimeix

QUOTES I SERVEIS ACSSAB

Tipus de Quotes

  • Quota Trimestral. És la quota ordinària mensual amb pagament trimestral amb l’import del grup de serveis que s’hagi escollit.

Els pagaments es faran la primera setmana de cada trimestre natural (en gener, abril, juliol i octubre).

  • Quota Especial. Són tots aquells imports de campanyes, serveis o promocions no inclosos en la quota trimestral.

Els pagaments es faran en data segons condicions de cada promoció.

Forma de pagament

Totes les quotes s’abonaran per:

Rebut domiciliat emès per l’ACSSAB al compte bancari que s’hagi indicat en el formulari d’alta.

Responsabilitat

Els soci és responsable d’abonar les quotes en les dates establertes.

Si el soci no està al corrent dels pagaments, l’ACSSAB es reserva el dret de donar-lo de baixa dels serveis corresponents, entre ells, el pagament de vals descompte generats en una campanya.

Devolucions

Els soci haurà de comunicar a l’ACSSAB amb antelació suficient qualsevol canvi, fiscal o bancari, que pugui afectar al correcte abonament de les quotes.

En cas de devolució d’un rebut domiciliat, l’ACSSAB carregarà al soci les despeses de devolució que s’hagin generat juntament amb la quota retornada.

Baixa

Si el soci vol causar baixa com associat, haurà de comunicar-lo per escrit amb antelació suficient per evitar despeses innecessàries.

Descarregar Quotes i Serveis ACSSAB

Boton-Descarrega-Document-PDF

Quotes-i-Serveis-ACSSAB